CELE, REZULTATY, DZIAŁANIA PRZED WYJAZDEM

Francja 14.04. – 19.04.2013r.

Cele: motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, – wzmacnianie poczucia bycia Europejczykiem, – rozwinięcie dialogu na temat różnic i podobieństw pomiędzy partnerami, – tolerancja, poszanowanie innych kultur, – stymulowanie aktywnego przyswajania wiedzy przez uczniów (uczenie przez działanie) poprzez różne typy warsztatów, – integrowanie uczniów z różnych rejonów Europy, – zaangażowanie lokalnej społeczności do wspierania rozwoju projektu, – rozwinięcie u uczniów zachowań proekologicznych, – doskonalenie umiejętności oraz biegłości posługiwania się technologią informacyjną, – uczenie współdziałania w grupie, kreatywności, twórczego działania oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
Realizowane we Francji cele: – przygotowanie scenek do haseł związanych z ekologią – uczniowie przedstawiali je podczas finałowego pokazu, który odbył się w ostatnim dniu pobytu, – wspólne układanie refrenu piosenki oraz nauka śpiewania jej – wspólne wykonanie odbyło się na pokazie finałowym, – prezentacja plakatów, których tematem przewodnim było to, co działo się na spotkaniach w poszczególnych krajach na spotkaniach projekty Comeniusa.

Rezultaty: 1. Przygotowanie przez uczniów scenek, które w zabawny sposób dawały szansę na zastanowienie się nad tematem szeroko pojętej ekologii – zdjęcia, film. 2. Wspólne wykonanie „hymnu” Comeniusa – film, zdjęcia, tekst piosenki. 3. Prezentacja plakatów – zdjęcia. 4. Po powrocie do Polski informacje dotyczące pobytu we Francji przekazaliśmy do lokalnej prasy w Zatorze. 5. Szkoła w Zatorze obchodziła Dzień Comeniusa – uczniowie uczestniczący w wyjeździe do Francji przedstawili całej społeczności relacje ze swojego wyjazdu – filmiki, zdjęcia, prezentacje ilustrujące działania podczas pobytu we Francji.

Działania przed wyjazdem: – przygotowanie materiałów oraz zdjęć na temat tego, co działo się w Zatorze w październiku 2012 roku w czasie pobytu krajów partnerskich w celu wykonania plakatu, – przygotowanie sloganu związanego z wodą, – ułożenie zwrotki do melodii belgijskiej piosenki LesEnfoires- Attention, – nawiązanie współpracy z Urzędem Miejskim w Zatorze (materiały promocyjne, – „Życie Zatora” gazeta lokalna (artykuły), rodzice oraz nauczyciele i uczniowie szkoły – pomoc w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i doborze gromadzonego materiału, produktów oraz pomocy. Powołanie grup zadaniowych, przydział czynności, monitorowanie procesu postępu prac i przydzielonych czynności wykonywanych przez uczniów. Prowadzenie strony internetowej, wymiana doświadczeń w ramach korespondencji elektronicznej, prowadzenie dzienniczków, wspomnień zapisywanych przez uczestników projektu.