Regulamin Konkursu poetycko-plastycznego „Mój kalendarz”

REGULAMIN KONKURSU POETYCKO-PLASTYCZNEGO

Mój Kalendarz

I. ORGANIZATOR:

Nauczyciele języka polskiego i plastyki oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zatorze

II. CELE KONKURSU:

– propagowanie literatury i sztuki

– – rozwijanie wrażliwości twórczej

– inspirowanie do wszechstronnego rozwoju

– propagowanie postaw przedsiębiorczości

III. UCZESTNICY:

uczniowie klas I-VIII

IV. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

do 26 października 2020 r. – złożenie prac w sekretariacie szkoły osobiście lub u nauczycieli języka polskiego i plastyki

4 listopada 2020 r. – rozstrzygnięcie konkursu, informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz na gazetce przy gabinecie wicedyrektora

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Ułożenie wiersza lub wykonanie pracy plastycznej dotyczącej dowolnie wybranej pory roku lub miesiąca.

2. Dostarczenie prac w wyznaczonym terminie: do 26 października 2020 r.

VI. OPIS:

 1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jeden tekst, będący jego własną pracą, do której uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich i/lub jedną pracę plastyczną, do której uczestnikowi przysługuje również pełnia praw autorskich.
 2. Praca wykonana przez ucznia (plastyczna lub poetycka) nie może być wcześniej publikowana (nawet w Internecie) ani nagradzana.
 3. Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 4 listopada 2020 r.
 4. Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością utworów, wartościami estetycznymi, ponadto formalnym poziomem artystycznym nadesłanych tekstów.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w kalendarzu na kolejny rok, bez odrębnej zgody autorów i honorarium. Ponadto organizator ma prawo drukować, udostępniać, publikować nagrodzone prace bezpłatnie na łamach strony internetowej szkoły lub w lokalnej prasie. Tekstynadesłanych utworów pozostają własnością autorów, którzy zachowują prawo do publikowania ich na łamach innych czasopism lub wydawania w książkach.
 6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 7. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać u nauczycieli języka polskiego i plastyki.

VII. NAGRODY:

 1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów
 2. Zwycięskie prace zostaną opublikowane, a zwycięzcy każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci cząstkowej oceny z języka polskiego i/lub plastyki.

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Uczestnicy konkursu, wysyłając pracę na konkurs, zgadzają się tym samym na warunki ogłoszone w niniejszym Regulaminie.
 2. W uzasadnionych przypadkach jury zastrzega sobie prawo do zmiany terminów konkursu – np. wydłużenia czasu przyjmowania prac.
 3. Jury konkursowe jest uprawnione do wyłącznej i wiążącej interpretacji tekstu regulaminu konkursu.
 4. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Jury.

IX. UWAGI KOŃCOWE

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,
w tym również wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)  na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa imprezie oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez  organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprezy oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.) Zostałem poinformowany, że administratorem danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika z siedzibą w Zatorze przy ul. Kongresowej 11, którą reprezentuje Dyrektor szkoły (szczegółowe informacje na stronie szkoły w zakładce RODO). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych pod mailem: iod.oswiata@zator.pl lub przez pocztę szkoły zsozator@wp.pl.

Zapraszamy i życzymy powodzenia