„Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Grant przyznawany jest na wielowymiarowe wsparcie szkół. Wydatki kwalifikowane w Zadaniu grantowym stanowią katalog kosztów związanych z wielowymiarowym wsparciem szkół/placówek wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów m.in.:
– zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach (…)
– działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym: (…) realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) promujących walory Małopolski (…) W przypadku działań, o których mowa w ust. 2 ppkt 4) za kwalifikowalne będą uznane koszty zajęć/aktywności, w których jednocześnie biorą udział uczniowie i uczennice z Polski, jak i z Ukrainy.